Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller vid all försäljning från Mekano AB (”Mekano”).

Den enda situation där dessa allmänna villkor inte gäller är om både Mekano och kunden skriftligen har gjort avsteg härifrån och båda parter undertecknat det.

Villkoren gäller oberoende av om hänvisning sker till dem eller inte. Om kunden i beställning, eller på annat sätt, hänvisar till andra villkor är det utan verkan.

Leverans sker enligt leveransvillkor Ex Works. Kostnad för emballage tillkommer.

Lagervaror levereras så snart som möjligt med reservation för mellanförsäljning.

Vid brådskande hemtagning debiteras hemtagningskostnad. För andra produkter än de som ingår i Mekanos ordinarie sortiment (s.k. anskaffningsartiklar) äger Mekano rätt att debitera kunden hemtagningskostnaden.

Anmärkningar mot leverans ska ske senast 10 dagar från godsmottagandet. Om leveransen är transportskadad anmäls detta omgående direkt till transportföretaget.

Vissa produkter som Mekano anskaffar för kunds räkning anskaffas från andra leverantörer än Mekanos ordinarie leverantörer.

För sådana produkter kan inte Mekano garantera produktens ursprung, kondition eller funktionalitet.

Mekano kan därför inte hållas ansvarigt för eventuella brister i sådana produkter.

Mekano anger i möjligaste mån på offerten när produkter anskaffas från andra leverantörer än Mekanos ordinarie leverantörer. Dessa produkter har särskilda returbestämmelser, se nedan.

Vid kredit: 10 dagar netto efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8 % efter förfallodagen. I övrigt: Mot efterkrav, postförskott eller kontant.

Mervärdesskatt, frakt eller porto tillkommer på alla beställningar. Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer påminnelseavgift om 60 kronor.

Innan kund läggs upp i vårt kundregister tas kreditupplysning för att kunna bestämma leveransvillkor samt kreditlimit.

Mekano förbehåller sig rätten att inte leverera till företag som Mekano bedömer inte ha en tillfredsställande finansiell ställning.

För samtliga produkter gäller Mekanos, vid leveranstillfället, gällande prislista. Vi förbehåller oss rätt att justera prisfelaktigheter.

Om särskild offert lämnats gäller prisvillkor som anges däri. Vid offert baserad på anskaffning i annan valuta än SEK, äger Mekano rätt att justera priset om valutan avviker med +2 % eller mer från orderdatum till leveransdatum

Gods tas i retur först efter vårt godkännande.

Artikeln ska ingå i vårt lagersortiment och ej vara speciellt framtagen för kunden.

Den returnerade artikeln ska vara obegagnad och felfri. Den ska vara levererad högst tre (3) månader före returneringen.

För att godkänna returer måste alltid vårt följesedels- eller fakturanummer anges. Fakturerat värde krediteras med ett avdrag på 30 % och en returavgift på 250 kronor. Returer med ett varuvärde, exklusive moms, understigande 250 kronor godkänns inte.

Avbokning eller ändring av gjord beställning kan endast ske efter accept från Mekano. Om inte Mekano ger sådan accept är beställningen bindande med full betalningsskyldighet.

När Mekano utför tjänster åt kunden åligger det kunden att underlätta Mekanos utförande av tjänsterna på sätt som rimligt går att förena med kundens verksamhet.

Det innebär bl.a. att kunden ger Mekano tillgång till lokaler, verktyg och förnödenheter i rimlig omfattning. Kunden åtar sig också att tillhandahålla all dokumentation som Mekano kan behöva för sitt uppdrag (t.ex. ritningar, föreskrifter, maskindata och beskrivningar).

Den rådgivning som Mekano ger kunden utgör inte någon garanti om viss funktion eller liknande. Det är alltid kunden som på egen risk beslutar om användningen av olika produkter m.m. Mekanos rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.

Mekano kan inte hållas ansvarigt om kunden genom att anlita Mekano går miste om garantier av andra leverantörer eller liknande.

Eventuella reklamationer ska åtföljas av vårt följesedels / fakturanummer samt uppgift om det fel som avses.

Mekanos ansvar för skadestånd till kund eller annat ersättningsanspråk är alltid begränsat till det lägre värdet av vad som gäller enligt tillämpliga allmänna bestämmelser nedan och värdet på den produkt eller tjänst som ersättningsanspråket avser.

 I den mån något förhållande inte regleras i detta avtal gäller allmänna bestämmelser enligt följande:

• Vid produktförsäljning – NL 17
• Vid produktförsäljning inklusive montage – NLM 19

Vid service, underhåll och övriga tjänster –  NU15 (För att erhålla avtalet kontakta ert säljkontor)

Allmänna villkor pdf file (kommer inom kort)

General Terms pdf file (Available soon)