GDPR (General Data Protection Regulation)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU (fr.o.m. 2018-05-25) och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen (PUL). På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

Här hittar ni våra villkor

  1. Personuppgiftspolicy.
  2. Behandling av personuppgifter från kund och leverantörer.
  3. Behandling av personuppgifter från arbetssökande.

Personuppgiftspolicy

Mekano värnar om den personliga integriteten. Alla, såväl våra kunder, leverantörer, samarbetspartners som medarbetare ska känna sig trygga när de anförtror oss personuppgifter och information. Mekano följer tillämpliga lagar och ser ett aktivt ansvarstagande som en naturlig utgångspunkt inom hela vår verksamhet.

Mekano ska se till att affärspartners som hanterar personuppgifter för företagets räkning är införstådda med sitt ansvar som personuppgiftsbiträde samt förstår Mekanos ambition i enlighet med denna policy.

Kompetens

De som i sitt arbete hanterar personuppgifter ska ha kunskaper, kompetens, befogenheter och resurser för att kunna utföra uppgifterna på korrekt sätt.

Samverkan

En Personuppgiftsgrupp bestående av ledningsgruppen ska träffas årligen eller när behov uppstår för att långsiktigt arbeta med internrevision, riskbedömning och uppföljning av personuppgifts- och dataskyddsfrågor.

Dagligt proaktivt dataskyddsarbete

Samtliga medarbetare inom företaget arbetar utifrån bolagets riktlinjer för datainsamling och säkerställer att rättslig grund för varje slag av personuppgift är dokumenterat samt att behandlingsprinciper följs.

 

Behandling av personuppgifter från kunder och leverantörer

Mekano värnar om din personliga integritet. Denna skrift förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar uppgifter som vi får från våra kunder och leverantörer. De uppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress och fotografier.

Vad gör vi med din information?

Dina personuppgifter används i affärstransaktioner och kan förekomma som referens i kund- eller inköpsorder eller som kontaktperson i avtal eller tillverkningsunderlag. Dina uppgifter kan också sparas i kontaktlistor för e-post och telefon och användas till utskick av inbjudningar, julhälsningar och liknande.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi kommer INTE att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina data inom EU/EES. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data på underlag för genomförda affärstransaktioner utan tidsgräns. Dina uppgifter i kontaktregister raderas i samband med att vi får upplysning om att du inte längre företräder det företag du står som kontaktperson för.

 

Behandling av personuppgifter från arbetssökande

Mekano värnar om din personliga integritet. Denna skrift förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar uppgifter som vi får från dig i samband med att du söker arbete hos oss. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och fotografier.

Vad gör vi med din information?

Dina personuppgifter används i vår rekryteringsprocess.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter om det anses nödvändigt i rekryteringsprocessen.

Vi kommer INTE att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina data inom EU/EES. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i max 3 år efter att den tjänst du sökt blivit tillsatt. Om du har lämnat personuppgifter utan att söka en specifik utannonserad tjänst sparar vi dessa i max 1 år.