Rörmärkning

Har ni märkt upp era rör på företaget enligt lagen?

På Mekano har vi både kunskapen och utrustningen till att utföra jobbet åt er.

Mekano utför rörmärkning enligt Svensk Standar SS741:2013.

Nedan finner ni en sammanfattning av märkfärgerna och de viktigaste punkterna i SS 741:2013 utgåva 7:

Kontakta oss för mer information

Information: Vitesparagrafen i AFS2014:43 träder i kraft 1 juni 2017.

SS741:2013 utgåva 7

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer

Ny utgåva från november 2013 för rörmärkning med CLP/GHS.

Tips: Det finns några AFS som anknyter till SS741 och ställer krav på rörmärkning:

4 Allmänna krav

Märkning (inklusive förgmärkning) vara väl synlig och säkerställa att förväxling ej sker. Märkningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i.

(Ex vis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning bör beaktas)

Märkningsuppgifterna ska anbringas på tejp, märkbrickor, skyltar etc. som på betryggande sätt fästs på rörledningar och behållare samt på eller intill komponenter.

5 Märkning av rörledningar

Märkningen ska innehålla:

5.1 Märktext

Produktens namn (klartext för farliga ämnen) eller funktionsbeskrivning.

Rörledningens innehåll får inte endast beskrivas med kemisk formel.
(På en rörledning som används för olika produkter med samma farliga egenskaper får
produktnamnen anges med en samlingsbeteckning.
Vid behov anges också värden på tryck, temperatur, kemisk formel etc.
Till- och frånrörledning ska anges med Tillopp (eller Till) respektive Retur (eller Från).
Rörledning kan i förekommande fall även förses med rörnummer.

5.2 Märkfärg

Färgkoder för rörmärkning

Kommentarer:

a) Brandfarlig vätska: Flampunkt < = +100°C. Även pyrofora vätskor, organiska peroxider och självreaktiva ämnen och blandningar är bruna.
b) För giftiga vätskor och för oxiderande gaser och vätskor gäller nya färger from. SS 741:2013.
c) Väteperoxid med koncentration ≥ 20 % ska märkas med gul färg.
d) Även ammoniak, både i vätskefas och i gasfas. Frätande vätskor benämndes ”syror och baser” i tidigare utgåvor av SS 741.
e) Blå färg för vatten används vid installationer där både färskvatten och sjö-/havsvatten förekommer. Blå färg används också för särskilt renat vatten, t.ex. matarvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt samt för slutprodukten rent vatten i reningsverk.
f) Svart färg används även för avlopps- och dagvattenledningar eller vatten med stor inblandning av annan vätska, exempelvis köldbärarsystem med glykolinblandning över 25%.

5.3 Pil för Strömningsriktning

Rörledning ska markeras med pil för strömningsriktning

Strömningsriktning

5.4 Faropiktogram enligt CLP/GHS

Vid innehåll av farlig kemisk produkt ska rörledning märkas med faropiktogram.

Rörmärkning farosymboler CLP/GHS

5.5 Övrig märkning

Vid behov anges:

 • tekniska data, t.ex. koncentration, tryck, temperatur och pH-värde.
 • Data ska i förekommande fall anges med SI‑enheter.
 • rörnummer (processfunktionell identifiering)
 • kategori och besiktningsklass

Ledning med innehåll avsett för brandbekämpning skall anges med brandskyddsymbol.

5.6 Placering

Märkning skall placeras väl synligt och så att förväxling ej sker

 • vid huvud- och gruppavstängningsventiler, shuntgrupper och övriga kopplingsalternativ
 • vid apparatanslutningar
 • vid vägg- och bjälklagsgenomföringar, minst en gång i varje lokal
 • vid avgreningar
 • Även åtkomliga rör ovan undertak ska märkas enligt ovan.

5.7 Märkningens storlek

Inget tecken ska ha mindre texthöjd än 6 mm. För alla tecken gäller att texthöjden ska vara

 • minst 12 mm för rör med ytterdiameter ≥ 25 mm
 • minst 6 mm för rör med ytterdiameter < 25 mm

Märkningens bredd ska vara

 • minst 150 mm för rör med ytterdiameter ≥ 25 mm
 • minst 75 mm för rör med ytterdiameter < 25 mm
Kontakta oss för mer information